navigeer terug

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en klachtenregeling
voor dienstverlening James B.V., hierna te noemen James

1. Algemeen
1.1 Begripsbepaling. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
James: de loopbaanexpert van CNV Vakmensen (www.jamesloopbaan.nl).
Opdrachtgever: de contractuele wederpartij, zijnde een onderneming of een particulier, van James. Deelnemer: de persoon (zijnde een particulier of een werknemer of deelnemer van Opdrachtgever) op wie de door James uit te voeren begeleidings- en/of trainingswerkzaamheden betrekking hebben.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van James, op alle overeenkomsten die James sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 James wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Het aanbod van James is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever zich schriftelijk of per e-mail akkoord verklaart met de offerte van James.
2.3 Als Opdrachtgever aan James mondeling, schriftelijk en/of digitaal gegevens verstrekt, mag James uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal James het voorstel hierop baseren.

3. Prijs
3.1 James is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals uit hoofde van belastingen of licenties) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van een voorstel. James brengt de Opdrachtgever hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte.
3.2 Het eerste lid is niet van toepassing op overeenkomsten met particulieren.
3.3 Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

4. Adviezen
Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van James die geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

5. Geheimhouding
5.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen.
5.2 James behandelt informatie van en over deelnemer vertrouwelijk. Alleen en voorzover deelnemer toestemming geeft, rapporteert James hierover aan Opdrachtgever. Hiervan kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen alle betrokken partijen vóór aanvang van de werkzaamheden worden afgeweken. Informatie over de voortgang van de werkzaamheden valt hierbuiten.

6. Intellectuele eigendom
6.1 James behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte presentaties, plannen, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.
6.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van James noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever binnen het kader van de opdracht die James voor Opdrachtgever uitvoert.
6.3 Opdrachtgever vrijwaart James voor aanspraken van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1 James verplicht zich om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de actuele stand van het vakgebied en de wetenschap.
7.2 James leeft bij uitvoering van zijn werkzaamheden de Gedragscode van zijn beroepsvereniging Noloc na.
7.3 James spant zich naar beste vermogen in om het resultaat dat met de overeenkomst wordt beoogd, te bereiken.
7.4 Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is James gerechtigd om de werkzaamheden al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Hieronder is ook begrepen de waarneming bij calamiteiten waarmee James zijn dienstverlening aan Opdrachtgever waarborgt.

8. Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1 James heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotseling opkomende omstandigheden die buiten zijn schuld, risico- en invloedssfeer liggen.
8.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding.
8.3 Omstandigheden die een overmacht situatie voor James opleveren zijn in ieder geval: stakingen en werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen en extreme weersomstandigheden.

9. Wijzigingen in de opdracht
9.1 Indien de omvang van de aan James verstrekte opdracht na het sluiten van de overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is James gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
9.2 Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
9.3 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de opdrachtomschrijving dienovereenkomstig aanpassen.

10. Afspraken loopbaangesprekken en annulering van afspraken
10.1 Indien de deelnemer verhinderd is voor de geplande afspraak met de coach, dan meldt de deelnemer dit uiterlijk 48 uur voor de afspraak. Bij een niet tijdig geannuleerde afspraak wordt deze in mindering gebracht op het aantal beschikbare afspraken met de coach.

11. Betalingsvoorwaarden
11.1 Tenzij anders is overeengekomen, geldt de volgende betalingstermijn: betaling binnen 30 dagen na (deel)factuurdatum. Bezwaren tegen het bedrag van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is geschied, treedt automatisch verzuim in.
11.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van James een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. James heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
11.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op James te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij James in staat van faillissement geraakt.
11.4 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd conform de regeling in art. 6:119 BW of art. 6:119a BW.
11.5 Bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen is Opdrachtgever aan James alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
11.6 Indien James in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

12. Ontbinding
12.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met James gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is James gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. James is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het hem toekomende te vorderen.
12.2 Een en ander laat onverlet de overige aan James toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
12.3 James is in geval van een ontbinding als genoemd in het eerste lid nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.
12.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door James onmogelijk maakt en/of verhindert, heeft James het recht de overeenkomst te ontbinden.
12.5 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt James het recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

13. Klachten
13.1 Op klachten is de Klachtenregeling van James van toepassing, die samen met deze Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand wordt gesteld.
13.2 Een klacht dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gemeld, uiterlijk binnen 8 dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht. Is aan deze voorwaarde voldaan, dan is voor de particuliere opdrachtgever art. 10.1 tweede volzin van deze algemene voorwaarden niet van toepassing.
13.3 Als indiener zich niet kan verenigen met de conclusie en afhandeling van de klacht, zal hij de klacht indienen bij de Raad voor Klachtenbehandeling van Noloc. James onderwerpt zich aan het oordeel van de Raad. Voor de particuliere indiener is eveneens de regeling van toepassing die wordt aangeduid in art. 6:236 sub n BW.
13.4 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat James op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van zes maanden na het beëindigen van de opdracht waarop zij betrekking hebben. Voor de particuliere opdrachtgever is de verjaringstermijn twaalf maanden.

14. Aansprakelijkheid
14.1 James is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan James toe te rekenen tekortkoming; voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen James verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoort te zijn. De te vergoeden schade is beperkt tot het geldbedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval zal uitkeren. Voorts moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
14.1a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
14.1b De aansprakelijkheid van James is te allen tijde beperkt tot een bedrag van ten hoogste tweemaal de aanneemsom, zijnde de overeengekomen prijs voor de opdracht.
14.1c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is James nimmer aansprakelijk.
14.1d De door James te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs voor de overeengekomen werkzaamheden gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
14.2 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, zijn eveneens van toepassing op anderen van wiens hulp James gebruik maakt bij de uitvoering van werkzaamheden.

15. Deelname community
15.1 Deelnemers kunnen voor hun loopbaan- en ontwikkelvragen deelnemen aan diverse community waarop de medewerkers van James hen zullen attenderen wanneer deze beschikbaar zijn. Op de community omgevingen van James wordt altijd met respect voor elkaar, positief en opbouwend gecommuniceerd.
15.2 Door de coaches en medewerkers van James wordt gestimuleerd om vragen te stellen, zelf content te delen en elkaar te helpen.
15.3 Op de community worden geen aanstootgevende beelden gedeeld en hebben we respect voor elkaars privacy, mening, intellectueel eigendom en auteursrechten.
15.4 Bij overtredingen op dit artikel kan besloten worden om deelnemers te verwijderen van de community.
15.5 De community wordt gebruikt voor alleen persoonlijke en niet voor commerciële doeleinden.
15.6 Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.
15.7 Het is aan andere partijen niet toegestaan om bijdragen op de community te kopiëren, bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de gebruiker of van de James.
15.8 James sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud een van de community omgevingen welke beheert worden door James dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om community te gebruiken en/of te raadplegen.
15.9  Door gebruik van de community van James aanvaardt de deelnemer de verplichting tot schadeloosstelling van James in geval James (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval James dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door deelnemers van deze voorwaarden.

16. Toepasselijk recht en forumkeuze
Nederlands recht is van toepassing. Tenzij de kantonrechter bevoegd is, is alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van James bevoegd kennis te nemen van geschillen.

KLACHTENREGELING
Behorend bij de ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening James

1. Algemeen
Deze klachtenregeling maakt als bijlage deel uit van de algemene voorwaarden die James in de relatie met opdrachtgevers en deelnemers hanteert. Deze regeling is van toepassing wanneer opdrachtgever/ deelnemer (hierna te noemen: indiener) een klacht heeft over de dienstverlening van James.

2. Definitie
Onderwerp van een klacht kan zijn een gedraging of handeling door James of een door James ingeschakelde derde jegens indiener, dan wel het nalaten of weigeren daarvan. De indiener kan een klacht voorleggen indien hij/zij van mening is dat de gedraging of handeling, dan wel het nalaten of weigeren daarvan, jegens hem/haar onbehoorlijk is en/of hem/haar in gerechtvaardigde belangen treft.

3. Indiening van de klacht
3.1 De klacht wordt schriftelijk ingediend binnen acht dagen nadat de gedraging of handeling, dan wel het nalaten of weigeren daarvan heeft plaatsgevonden, ofwel binnen acht dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het gebeurde aanleiding is voor een klacht. Overschrijding van de termijn kan niet-ontvankelijkheid tot gevolg hebben.
3.2 De Indiener omschrijft in zijn klacht om welk feit het gaat en op welke wijze hij/zij meent onbehoorlijk te zijn behandeld en/of in zijn/haar belang te zijn geschaad.
3.3 De schriftelijke klacht wordt vertrouwelijk gericht aan het postadres van James.

4. Klachtbehandeling in eerste aanleg
4.1 Behandeling van de klacht vindt in eerste aanleg plaats door James.
4.2 De indiener ontvangt binnen twee weken een schriftelijke ontvangstbevestiging. Daarin worden de door de indiener omschreven feiten geresumeerd en wordt aangegeven op welke wijze James de klacht zal onderzoeken.
4.3 James handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst. Doen zich omstandigheden voor die behandeling van de klacht binnen deze termijn onmogelijk maken, dan wordt de indiener hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd en wordt een andere, redelijke termijn voor afhandeling aangegeven.

5. Onderzoek van de klacht
5.1 Na kennisneming van de klacht stelt James een onderzoek in. Desgevraagd zal de indiener nadere toelichting geven op zijn/haar klacht.
5.2 James is bevoegd om alle informatie in te winnen die nodig lijkt te zijn voor de oordeelsvorming. Zo nodig kunnen getuigen en/of onafhankelijke deskundigen worden geraadpleegd.
5.3 Het onderzoek van de klacht richt zich op de vraag of de omstreden handeling of gedraging, danwel het nalaten of weigeren daarvan:
a. in strijd is met de bepalingen uit de overeenkomst tot dienstverlening;
b. zorgvuldig en met inachtneming van de daarvoor gebruikelijke procedures tot stand is gekomen.
c. in overeenstemming is met de eisen van behoorlijk en professioneel gedrag alsmede met de normen die voortvloeien uit de beginselen van redelijkheid en billijkheid.

6. Oordeel
6.1 Als James de klacht terecht acht, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan indiener meegedeeld. Indien van toepassing doet James aan indiener een voorstel voor herstel of compensatie, met inachtneming van wat inzake overmacht en aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden is opgenomen.
6.2 Als James de klacht niet terecht acht, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan de indiener medegedeeld. Indien de indiener dit wenst, kan de opdracht/overeenkomst conform de Algemene Voorwaarden van James met wederzijds goedvinden beëindigd worden.

7. Klachtbehandeling in tweede aanleg
7.1 Als indiener zich niet kan verenigen met de conclusie en afhandeling van de klacht, zal hij/zij de klacht indienen bij de Raad voor Klachtenbehandeling van Noloc, beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals (www.noloc.nl). James onderwerpt zich aan het oordeel dat de Raad uitspreekt.
7.2 Voor de particuliere indiener is eveneens de in art. 6:236 sub n BW aangeduide regeling van toepassing.

8.  Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.