Maak werk van de loopbaan!

1158

Of we het willen of niet, onze toekomstige loopbaan wordt steeds meer gekenmerkt door onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Natuurlijk geldt die ontwikkeling niet voor iedereen in dezelfde mate, maar de algemene trend is structureel en onmiskenbaar. In de woorden van Mariette Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad: ‘onzekerheid wordt de nieuwe zekerheid op de arbeidsmarkt’.

Deze arbeidsmarkt van de toekomst wordt wel een transitionele arbeidsmarkt genoemd, waar overgangsmomenten in de loopbaan centraal komen te staan. Wat is het effect van deze dynamische loopbanen op organisaties, werkenden, werkzoekenden, HRM-professionals, sociale partners en arbeidsmarktintermediairs? Dat zijn de stevige en uitdagende vragen waar momenteel nieuwe antwoorden op ontstaan.

Wil die transitionele arbeidsmarkt ook echt voor iedereen gaan werken, dan is meer aandacht voor de preventie van werkloosheid een belangrijke prioriteit. Periodes van werkloosheid zullen immers steeds vaker voorkomen. In mijn directe omgeving ervaar ik regelmatig dat werkloosheid een uiterst kwetsbaar en destabiliserend moment in een loopbaan kan zijn. Recent onderzoek laat zien dat de negatieve effecten van werkloosheid nog lang doorwerken.

De huidige dienstverlening voor werklozen is bovendien veel te fragmentarisch, komt te laat op gang en mist daardoor de gewenste preventieve werking. In het Scandinavische model worden transities voor werklozen meer vanuit een ‘van-werk-naar-werk’-gedachte ingericht en verlopen die transities daardoor veel soepeler. Dit model wordt vaak als inspirerend voorbeeld gebruikt. Er is ook steeds meer beleidsmatige erkenning voor het feit dat de arbeidsmarkt primair een regionale markt is. Wonen en werken liggen letterlijk dichtbij elkaar. Oplossingen voor knelpunten rond vraag en aanbod van arbeid moeten daarom in de regio en in samenwerking met betrokken partijen tot stand komen.

Zinvol werk aan de winkel dus! Ook voor mij in mijn nieuwe rol als loopbaanonderzoeker en adviseur bij James. Ik denk mee over kansen en mogelijkheden om de loopbaan, in plaats van de baan, centraal te stellen. Dit geeft James vorm in concrete projecten, nieuwe arrangementen en experimenten. Een goed voorbeeld is het House of Skills, een regionaal samenwerkingsverband in de Metropoolregio Amsterdam. House of Skills wil een leer-, experimenteer- en matchingscentrum zijn voor met name middelbaar opgeleiden. Hoofddoel is mensen zelf de regie te laten nemen over hun arbeidsmarkttoekomst.

James participeert daarnaast ook graag in een aantal innovatieve regio-pilots rond de toekomstige infrastructuur van de arbeidsmarkt. Als gevolg van het Sociaal Akkoord uit 2013 worden de sociale partners in de nabije toekomst veel directer betrokken bij de regionale dienstverlening rond de preventie van werkloosheid en het inrichten van werk-naar-werk-trajecten. Met name de vakbonden gaan een cruciale en ook uitvoerende rol vervullen in deze nieuwe vorm van loopbaandienstverlening. Het zal een hele klus zijn effectieve loopbaandienstverlening tot stand te brengen. Maar op een arbeidsmarkt waarin banen niet meer zo makkelijk kunnen worden beschermd, gaat het er bovenal om transities vloeiender te laten verlopen en op die manier mensen toe te rusten voor een werkzame toekomst. We houden je op de hoogte!

Jouke Post

Meer Expertise